40 EZER forint egyszeri támogatás családoknak, amiről az emberek 90%-a nem is tud, pedig nagyon jókor ADJÁK! A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR UTALJA A PÉNZT!

Image result for magyar államkincstár"

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga

díjához nyújtott támogatás

2018. január 1-jétől lehetőség van a sikeres nyelvvizsga nyelvvizsgadíjához, térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, valamint honosított nyelvvizsga honosítási díjához támogatás igénylésére.

A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül a támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett

államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga (a továbbiakban együtt: komplex nyelvvizsga),
a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint a fenti komplex nyelvvizsgával egyenértékűvé egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,
a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
a komplex nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben foglaltak szerint honosított nyelvvizsga.
Támogatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani/lovári, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelv.

Jogosultsági feltételek

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a 35 év alatti személy veheti igénybe, aki

a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg
a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján
a 35. életévét még nem töltötte be.

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga alapján a támogatás azoknak a személyeknek jár, akik a vizsgát térítési díj ellenében tették le.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

Egyesíthető részvizsgák esetén a támogatás maximum összegeként a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-át kell figyelembe venni. Ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, akkor a támogatás csak a második részvizsga díja után jár.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 2019. évben 149.000 Ft, 2020. évben 161.000 Ft, mely alapján 2019. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 37.250 Ft, 2020. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 40.250 Ft összegű támogatás biztosítható.

Az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő, melyet

az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,
egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy
érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve
a honosítási határozat közlésétől
kell számítani. A megjelölt határidő jogvesztő.

A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820)

A papíralapú formanyomtatvány itt érhető el.

Az e-űrlap elektronikus ügyintézés keretében Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül nyújtható be, tehát a szolgáltatás igénybevételéhez

Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy
Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy
eSzemélyi okmánnyal
szükséges rendelkezni.

Az elektronikus űrlap itt érhető el.

Amennyiben a vizsgát tett személy, azaz a kérelmező

a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok)
nyújthatja be.

A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is előterjesztheti. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a Rendelkezési Nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni.

Az igénybejelentéskor kötelezően csatolandó irat(ok)

A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett, első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetését. A nyelvvizsga díjának megfizetése a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatával igazolható.

Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla. Az érettségi díjára vonatkozó számla kiállítása az Oktatási Hivataltól, a www.oktatas.hu oldalról letölthető Számlaigénylés befizetett érettségi vizsgadíjra vonatkozóan dokumentum benyújtásával igényelhető.

Egyesíthető részvizsgák esetén,

ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy
a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el,
csak a második részvizsga számláját szükséges mellékelni a kérelemhez, mivel támogatás ez esetben csak a második részvizsga díja után jár.

A kérelmen az első sikeres részvizsga anyakönyvi számát, illetve a bizonyítvány számát ebben az esetben is fel kell tüntetni.

Számla hiányában az alábbi okiratokkal bizonyítható hitelt érdemlően a díjak megfizetése:

– nyelvvizsga letétele esetén a nyelvvizsgaközpont által kiállított, a vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsgadíj befizetéséről szóló igazolással,

– honosított nyelvvizsga esetén az Oktatási Hivatal által kiállított, a honosítási eljárási díj befizetéséről szóló igazolással.

A támogatás igénylésére a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek):

az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik,
a Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett személy,
a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgár,
azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy,
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgár,
a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.
A nem magyar állampolgárságú kérelmező által csatolandó további dokumentumok:

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata szükséges.

Amennyiben a kérelmező

Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett, vagy
a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, vagy
összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
akkor ezen tényt igazoló okirat másolatát kell benyújtania.

Az igazolás módja:

a menekült, illetve oltalmazott státusz a lakóhely szerint illetékes járási hivatal okmányirodai osztálya által kiállított személyazonosító igazolvány,
a menedékes státusz a személyazonosító és tartózkodási jogot igazoló okmány, illetve a menedékesként való elismerésről szóló igazolás,
a befogadott státusz a menekültügyi hatóság biometrikus adatokat tartalmazó kártya formátumú humanitárius célú tartózkodási engedély,
a bevándorolt státusz a biometrikus adatokat tartalmazó kártya, tartózkodási engedély vagy személyi igazolvány,
a letelepedett státusz a tartózkodási engedély, vagy a személyazonosító igazolvány,
a Magyarország területén tartózkodó elismert hontalan személy jogállás az idegenrendészeti hatóság által kiállított humanitárius célú tartózkodási engedély,
az EU Kék Kártyával rendelkező státusz, az ezt igazoló tartózkodási engedély,
az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár státusz, az ezt igazoló tartózkodási engedély
másolatának benyújtásával igazolható.

A támogatás folyósítása

A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatás határozattal megállapított összegének az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról. A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.